Seirbhísí » Timpeallacht

Tá Stiúrthóireacht na Timpeallachta freagrach as seachadadh na seirbhísí seo a leanas: Uisce,  Draenáil, Bainistíocht Dramhaíola agus Oibríochtaí Dramhaíola.  Tá ár gcur chuige i dtaobh cosaint na Timpeallachta bunaithe ar phrionsabal na forbartha inbhuanaithe .i. "forbairt a fhreastalaíonn ar riachtanais an lae inniu gan cur isteach ar chumas na nglún atá romhainn a riachtanais féin a chomhlíonadh”. Is féidir le Comhairle Cathrach Chorcaí, ina ról mar sholáthraí seirbhísí ar nós bailiú dramhaíola, áiseanna athchúrsála, uisce agus draenáil dul i mbun beart chun an timpeallacht ina gcónaímid a chosaint, mar sin féin tá dualgas ar gach duine a chuid féin a dhéanamh i dtaobh cosaint na timpeallachta.

Déanann Rannóg na Seirbhísí Uisce de chuid Stiúrthóireacht na Timpeallachta monatóireacht, cóireáil agus leithdháileadh ar sholáthar leanúnach agus leordhóthanach d’uisce óil íon ar bhealach inbhuanaithe do na tomhaltóirí tí, tráchtála agus tionsclaíochta uile agus soláthraíonn agus déanann sí cothabháil, ar bhealach inbhuanaithe, ar bhailiú dramhaíola agus ar chórais chóireála chun freastal ar riachtanais na cathrach. Tá an Rannóg seo freagrach chomh maith as bainistíocht agus feidhmiú na dTionscadal Caipitil faoi Chlár Infheistíochta na Seirbhísí Uisce. Tuilleadh eolais

Draenáil

  • Baineann an Rannóg Draenála le fuíolluisce tí agus tionsclaíoch ó thithe, áitribh thráchtála, monarchana, ospidéil, scoileanna s.rl. sa Chathair a bhailiú, a iompar agus a chóireáil 
  • Baintear é seo amach trí líonra séarach, lintéar agus tollán ag síneadh thar 500km, trí fhormhór na sráideanna agus na lánaí sa Chathair, 18 stáisiún pumpála agus ionad cóireála bitheolaíoch mór.
  • Déantar cóireáil ar 100,000 méadar ciúbach d’fhuíolluisce ar an meán gach lá.
Ina theannta sin, bailítear uisce dromchla ó áitribh agus ó bhóithre agus iompraítear chuig aibhneacha agus sruthanna istigh agus mórthimpeall na Cathrach é trí shéaraigh agus lintéir.  Tuilleadh eolais

Is iad príomhghníomhaíochtaí Rannóg na nOibríochtaí Dramhaíola ná:

  • Bailiú agus Diúscairt
  • Dramhaíola agus Athchúrsáil
  • Glanadh Sráideanna

Cork City Council Draft Waste Bye laws- Public Consultation


Cork City Council is seeking the views of households and businesses regarding new draft bye laws on the storage, segregation and presentation of household and commercial waste.


Protocol for the erection of temporary meeting, event posters/notices

Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oifige: 9 r.n. go 5 i.n. Luan go hAoine seachas laethanta saoire poiblí

ckc-phone-icon-58w.jpg Uimhreacha Gutháin:
Seirbhísí Uisce (fiosrúcháin Uisce/Draenála) (021) 492 4514
Oifig Phríomh-Thionscadail Draenála Chorcaí
(021) 492 4608
Tionscadail Chaipitil Uisce/Draenála (021) 492 4540
Bainistíocht Líonra Uisce
(021) 492 0875
Bainistiú Dramhaíola:
Láithreán Líonta Talún/Truailliú
(021) 492 4299 / 492 4533
Oibríochtaí Dramhaíola:
Bruscar agus Dumpáil
(021) 492 4299
Bailiú Dramhaíola, Araidí Rothaí agus Málaí Athchúrsála (021) 492 4384 / 4386

ckc-typewriter-icon-58w.jpgAn Roinn Comhshaoil, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea, Corcaigh.

ckc-email-icon-58w.jpg Rphost: environment@corkcity.ie

Eolas Ginearálta

Bailiú Dramhaíola agus Athchúrsáil

Soláthraíonn Comhairle Cathrach Chorcaí seirbhís bailiúcháin agus athchúrsála freisin do shiopaí, gnólachtaí, scoileanna agus úsáideoirí tráchtála eile mórthimpeall na cathrach. Braitheann an muirear a ghearrtar le haghaidh dramhaíola ar mhéid na haraide (na n-araidí).

Ár Seirbhísí

Seirbhísí Uisce

Táirgeadh/Dáileadh Uisce
Cóireáil Uisce
Monatóireacht Uisce
Deisiú na bPríomhlíonraí Uisce agus Píopaí Seirbhíse

Oibríochtaí Dramhaíola

Bailiú agus Diúscairt Dramhaíola
Glanadh Sráideanna
Rialú Bruscair