Seirbhísí » Gnóthaí Corparáideacha

Tá freagracht ag Stiúrthóireacht na nGnóthaí Corparáideacha as seirbhísí Chomhairle Cathrach Chorcaí sa limistéar ilfhóinteach. Áiríonn sé seo seirbhísí a bhaineann leis an Rúnaíocht maidir le freastal ar chruinnithe na Comhairle Cathrach agus na gCoistí agus seirbhísí Rúnaíochta don Ardmhéara agus do Bhainisteoir na Cathrach.

Is éard atá i gceist le cúram custaiméirí ná ionchais na gcustaiméirí maidir le seirbhís a chomhlíonadh agus a shárú. Baineann sé le déileáil go cothrom, go cuí agus go neamhchlaonta lenár gcustaiméirí. Baineann sé le bheith tiomanta don seirbhís is fearr a sholáthar dár gcustaiméirí ar bhealach éifeachtach agus comhbhách. Is príomhsprioc chorparáideach inár bPlean Corparáideach í ardchaighdeán seirbhíse. Tá sí mar aidhm againn seirbhísí éifeachtacha, dírithe ar ardchaighdeán a sholáthar ar bhealach éifeachtach chun freastal ar riachtanais ár saoránach. Ghlac Comhairle Cathrach Chorcaí le Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí ag clúdach na tréimhse 2004 – 2009 ar 14ú Feabhra 2005. Tugann an Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí breac-chuntas ar na gníomhaíochtaí atá bearthaithe againn chun feabhsuithe inláimhsithe ar cháilíocht na seirbhíse atá á sholáthar againn a bhaint amach. Tá sé mar chuid de thiomantas leanúnach Chomhairle Cathrach Chorcaí chun ár seirbhísí a sholáthar ar bhealach atá dírithe níos mó ar an gcustaiméir. Tuilleadh Eolais

Comhaltaí Tofa de chuid Comhairle Cathrach Chorcaí - Tofa i mí an Mheithimh 2009

Tionóladh Toghcháin Áitiúla le ceapadh go Comhairle Cathrach Chorcaí ar 5ú Meitheamh 2009.  

Toghtar an tArdmhéara ag cruinniú bliantúil na Comhairle a thionóltar i mí an Mheithimh. Tá téarma 5 bliana ag an gComhairle .i. tionólfar toghcháin nua i mí an Mheithimh 2014.

Tionóltar cruinnithe na Comhairle Cathrach ar an dara agus ceathrú Luan de gach mí ag 5.30i.n. Ní thionóltar aon chruinnithe i mí Lúnasa, agus níl aon chruinniú ar an dara Luan de mhí na Nollag. Tionóltar na cruinnithe i Seomra na Comhairle, Halla na Cathrach, Corcaigh.

Tá an Stiúrthóireacht seo freagrach as na hEalaíona , Cartlanna, Leabharlanna agus Músaem.

An Oifig Ealaíon , Halla na Cathrach. (021) 492 4736. rphost: arts@corkcity.ie

Músaem Poiblí Chorcaí, Páirc an Ghearaltaigh. Uimh. Ghutháin (021) 427 0679. rphost: museum@corkcity.ie

Cartlanna Cathair agus Contae Chorcaí, Sráid Mhór Liam Uí Bhriain. Uimh. Ghutháin (021) 450 5886 rphost: archivist@corkcity.ie

Leabharlanna
An Lárleabharlann, Sráid an Chapaill Bhuí Uimh. Ghutháin (021) 492 4900 rphost: libraries@corkcity.ie
Leabharlann Bhaile an Easpaig Uimh. Ghutháin  (021) 492 4950 rphost:
bishopstown_library@corkcity.ie
Leabharlann na Linne Duibhe Uimh. Ghutháin (021) 492 4933 rphost: blackpool_library@corkcity.ie
Leabharlann na Dúghlaise Uimh. Ghutháin  (021) 492 4932 rphost:
douglas_library@corkcity.ie
Leabharlann Chnoc an Chuilinn Uimh. Ghutháin (021) 492 4928 rphost: hollyhill_library@corkcity.ie
Leabharlann Frank O'Connor, Baile na mBocht Uimh. Ghutháin (021) 492 4935 rphost:
mayfield_library@corkcity.ie 
An Leabharlann Taistil Uimh. Ghutháin (021) 492 4935 rphost: mayfield_library@corkcity.ie
Leabharlann Bhóthar na mBuaircíní Uimh. Ghutháin (021) 492 4934 rphost:
torytop_library@corkcity.ie

Déan Teagmháil Linn

Uaireanta Oscailte na hOifige 9.00 r.n. go 5.00 i.n., Luan go hAoine, seachas laethanta saoire poiblí..

ckc-phone-icon-58w.jpg Guthán:
Seirbhísí na Comhairle (021) 492 4137
Deontais Ardoideachais (021) 492 4096
Maoin (021) 492 4258
Toghchóras (021) 492 4107
Oifigeach um Shaoráil Faisnéise (021) 492 4037
Cumarsáid  (021) 492 4037
Oifigeach Gaeilge (021) 492 4676
Cúram Custaiméirí (021) 492 4672
Uimh. Facs. (021) 431 4238

ckc-typewriter-icon-58w.jpg Stiúrthóireacht na nGnóthaí Corparáideacha, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea, Corcaigh.

ckc-email-icon-58w.jpg rphost: corporateaffairs@corkcity.ie