Services

EOLAS FAOI CONAS CHUN TEACHT AR THAIFID FAOIN ACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉIS 2014

Is féidir úsáid a bhaint as an bhfoirm seo chun taifid a lorg ó Chomhairle Cathrach Chorcaí faoi Achtanna um Shaoráil Faisnéise.

Cad is brí le Saoráil Faisnéise?

Tháinig um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm d’Údaráis Áitiúla ar an 21 Deireadh Fómhair, 1998.  Tugann an tAcht 2014 seo cearta do dhaoine teacht ar thaifid atá ag an Comhairle Cathrach. Ní mór don Chomhairle Cathrach míniú a thabhairt duit mura dtugann siad duit an rud atá uait.  De gnáth, ní mór breithiúnas a thabhairt ar d’iarratas  laistigh de cheithre seachtaine.

“An mbeidh táille le h-íoc?”

 I gcásana áirithe gearrfar táille do “cuardach agus athfháil” cúntais ( €20.00 san uair) agus ar chostas fótacóipeál  (4c an leathanach) do iarrthas do faisnéis phearsanta .

Cad is féidir leat a lorg?

Is féidir leat na taifid seo a leanas, atá in seilbh ag an Comhairle Cathrach a lorg:

  • aon taifead a bhaineann leat féin go pearsanta is cuma cathain a cruthaíodh é.
  • aon taifead eile a chruthaíodh tar éis 21 Deireadh Fómhair, 1998.

An féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh cinneadh?

Is féidir muna bhfuil tú sásta le cinneadh an Chomhairle  i leith iarratais ar Shaoráil Faisnéise is féidir leat “athbhreithniú inmheánach“ a lorg.  Déanfaidh Oifigeach níos sinsearaí athbhreithniú ar d’iarratas.  Tabharfar toradh an athbhreithnithe seo duit laistigh de thrí seachtaine. Is gá taille €30 a íoc má tá tú ag lorg athbhreithniú inmheánach ar thaifead neamhphearsanta . Más sealbhóir cárta leighis tú, táille laghdaithe de €10 atá i gceist.Muna bhfuil tú sásta le cinneadh an “athbhreithnithe inmheánach” is féidir leat iarraidh ar an gCoimisinéir Faisnéise athbhreithniú a dhéanamh air.

Tuilleadh Eolais

Tá teacht ar Achtanna um Shoaráil Faisnéise 2014 le fáil ó Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais, Sráid Molesworth, Baile Átha Cliath 2. 

Conas gur féidir leat iarrthas a dhéanamh?

Lion an fhoirm iarrthas nó seol litir ina luafar na taifid atá uait, ag míniú go bhfuil an iarrthas faoi Achtanna um Shoaráil Faisnéis 2014 agus seol chuig an seoladh thíos.

Gach eolas eile ó

Oifigeach um Shaoráil Faisnéise,
Roinn Gnóthaí Corparáideacha,
Comhairle Cathrach Chorcaí,
Halla na Cathrach,
Corcaigh.

Fón: 021-4924037         

Ríomhphost:foi@corkcity.ie 

Iarrthas ar athbhreithniú inmheánach ar bhreithiúnas faoi FOI

Stiúrthóir Seirbhísí ,
Roinn Gnóthaí Corparáideacha,
Comhairle Cathrach Chorcaí,
Halla na Cathrach,
Corcaigh .

 

Ba cheart iarrtais don Coimisinéir Faisnéise a sheoladh go

Peter Tyndall,
Oifig an Choimisinéir Faisnéise,
18 Sráid Leeson Uachtarach,
Baile Átha Cliath 2.

Fón:  Lo-Call 1890 223030

Facs: 01-6395674 

Ríomh-phost: info@oic.ie