Services

An Ghaeilge

Reámhrá

Teachtaireacht ó Bhainisteoir na Cathrach,
 

Teachtaireacht ó Bhainisteoir na Cathrach.

Tá áthas orm fáilte a fhearadh romhat chuig láithreán seo Comhairle Cathrach Chorcaí ar an idirlíon. Tá ár ndícheall déanta againn réimse eolais a chur ar fáil duit faoi Comhairle Cathrach Chorcaí agus a ndeineann sé. Is beag rud a théann i bhfeidhm ar an saol a chaitheann muintir Chorcaí féin, nó ar na cuairteoirí a thagann ar cuairt chun na cathrach, nach mbíonn lámh éigin ag an Comhairle Cathrach ann - ó bheith ag freastal ar bhunriachtanais an phobail go dtí na scéimeanna móra caipitil atá ag cur ath-chrutha ar an gcathair féin agus ar na ceantair máguaird.

Níl aon amhras ann ach go bhfuil athrú agus feabhas suaithinseach tagtha ar an gcathair le blianta beaga anuas. Is féidir an t-athrú seo a fheiscint i ngach aon áit - san infrastruchtúr nua atá curtha ar na bóithre agus ar na seirbhísí, san ath-nuachaint den chaighdeán is airde atá déanta go tuisceanach laistigh den chathair féin agus sa bhfeabhas atá le sonrú sa timpeallacht go ginearálta.

An-chuid de na hathraithe seo, go hairithe na hathraithe sin ar an infrastruchtúr a chuir gaoth i seolta na heacnamaíochta aitiúla, d'eascraíodar ón bpleanáil fadtéarmach, stráitéiseach atá déanta ag Comhairle Cathrach Chorcaí agus ón staidéar fuaimintiúil a deineadh ar Iompar agus Úsáid Talún sa cheantar. Cuireadh borradh faoi eacnamaíocht Chorcaí agus cothaíodh timpeallacht fhabhrach sa chathair do lucht infheistíochta mar thoradh ar chur i bhfeidhm na moltaí a deineadh sa phlean seo.

Anois, ó tá an chuid is mó de mholtaí an staidéir sin curtha i bhfeidhm, tá Comhairle Cathrach Chorcaí ag díriú ar gach aon bhuntáiste is féidir a bhaint amach don cheantar sna blainta atá romhainn. I dteannta le Comhairle Chontae Chorcaí, tá An Staidéar ar Cheantar Chorcaí coimisiúnaithe ag Comhairle Cathrach Chorcaí. Dréachtphlean ar fhorbairt an chontae agus na cathrach é seo agus béim faoi leith ann ar fhorbairt shocheacnamaíoch an cheantair.

Is é atá ar intinn againn ná tógaint ar an mbonn atá leagtha againn le blianta beaga anuas agus deimhin a dhéanamh de nach ligfear le sruth oiread na fríde den dul chun cinn atá déanta againn. Ta róll lárnach ag Comhairle Cathrach Chorcaí, agus é ag obair i dlúthpháirt leis an earnáil phríobháideach, san obair atá le déanamh chun Corcaigh a bhuanú mar áit inar dheas le daoine a saol a chaitheamh, a gcuid oibre a dhéanamh agus a gcuid airgid a infheistiú.

Dúshlán mór atá roimh Comhairle Cathrach Chorcaí ná bainistíocht a dhéanamh ar an mearathrú seo. Tá sé de chúram orainne pleanáil a dhéanamh i gcoinne na n-athraithe seo, agus teacht ar mheán éigin réitigh idir na héilimh éagsúla, gur minic iad ag teacht salach ar a chéile agus forás chomh fuaimintiúil ar an eacnamaíocht is atá le sonrú uirthi faoi láthair.

Tá lucht bainistíochta agus foireann Comhairle Cathrach Chorcaí, i ndlúthpháirt le Comhairle na Cathrach, ag súil leis an dúshlán seo. Cabhair mhór dúinn san obair seo ná pobal na cathrach féin a bheith go maith ar an eolas faoin obair atá idir lámha againn. Tá a fhios agam go gcuifidh an t-eolas atá á chur ar fáil ar an láithreán seo againn leis an eolas sin.

Tá súil agam go gcuirfidh an t-eolas seo leis an eolas agus leis an tuiscint atá agat féin.


Bainisteoir na Cathrach