Services

Gaeilge

Oifigeach Forbartha Gaeilge

Is mór an dul chun cinn atá déanta i gcúrsaí na Gaeilge ag Comhairle Cathrach Chorcaí ó 1992 i leith, go háitihe trid ár Plean Gníomháíochta don Ghaeilge agus le deanaí leis an Scéim Teanga 2007 - 2010.  Do B'iad aidhmeanna an Plean Gníomhaíochta ná.

  • Úsáid na Gaeilge agus coincheap an dátheangachais a chur cinn ar bhonn deonach in imeachtaí agus i gcúrsaí uile an gComhairle.
  • Baill den Chomhairle agus den fhoireann a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid chomh fada agus is féidir.
  • Timpeallacht a bheidh fabhrach leis an nGaeilge a chruthú sa Bhardas.
  • Chomh fada agus is féidir go mbeidh na gnéithe seo a leanas de ghnO Comhairle Cathrach Chorcaí dátheangach.

De bharr ne deo-thola ón bhfoireann i gcoitinne agus, go háirithe, ón mBainistíocht tá stádas an - ard ag an nGaeilge sa Chomhairle anois agus an stádas céanna ag an Comhairle Cathrach Chorcaí féin, ó thaobh na Geailge de, i measc Rialtais Áitiúla eile.

Ghlac an tAire Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Eamon Ó Cuív le déanaí le Scéim Teanga Chomhairle Cathrach Chorcaí 2007 - 2010.  Faoin Scéim, atá i bhfeidhm do thréimhse 3 bhliain ón 31ú Deireadh Fómhair 2007, geallann an Chomhairle feabhas ar leith i Stiúrthóireachtaí agus Ranna ainmnithe agus go ginearálta comhfhreagras níos fearr tríd an eagrais.  Is féidir an Scéim a íoslodail tríd an nasc Comharile Cathrach Chorcaí 2007 - 2010 faoi Publications ar ár Súiomh idirlín. 

Éinne againn a bhíonn ag plé le cúrsaí na Gaeilge, tuigimid go maith agus go rí-mhaith gur snámh in aghaidh easa é, don chuid is mó de. Mar an gcéanna dúinne sa Comhairle Cathrach Chorcaí, ach de réir a chéile d'éirigh linn an Ghaeilge a bheith glactha mar ghnáthchuid de obair an Comhairle Cathrach Chorcaí. Tá cómharthaí dhá-theangacha againn, ranganna Gaeilge agus scéim scoláireachta mar aon le comórtas óraidíochta do scoileanna. Níos mó ná san is léir go bhfuil an dea-thoil abhí ann ó thús fós ann agus í ag méadú in aghaidh an lae.

An rud is mó a chabhródh linn in ár gcuid oibre ná go lorgódh Pobal na Gaeilge seirbhís trí Ghaeilge idir chomhghreagras, fhoirmeacha etc. Ar scáth a chéile a mhairimid.

Is féidir teacht orm ag + 353 (0) 21 4924676 nó ríomh-phost gaeilge@corkcity.ie. Ar scáth a chéile a mhairimid agus is ag obair as lámh a chéile a chuirimíd An Ghaeilge chun cinn.

Chris Dorgan 
Oifigeach Forbartha Gaeilge.